Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Roi Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Roi Hotel
Roi Hotel
4.5   

4 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Hotel situeted in San Giovanni zone, near bus and metro stop