Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hi-Haven Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Akosombo
Tài sản tốt nhất trong Akosombo
Tài sản rẻ nhất trong Akosombo

Tài sản phổ biến nhất trong Ghana
Tài sản tốt nhất trong Ghana
Tài sản rẻ nhất trong Ghana

Giường sinh thái thân thiện & bữa ăn sáng trong Akosombo, Ghana
Hi-Haven Hotel

Khách sạn

Available: Bed, Breakfast, Restaurant and Mini Bar.