Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Aventino Guest House

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Giường sinh thái thân thiện & Bữa ăn sáng và khách sạn
Aventino Guest House
4.8   

3 Tổng số đánh giá

Nhà khách

your quite home , right in the heart of Rome